Inwentaryzacja rozrachunków publicznoprawnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości 

Jak na koniec roku przeprowadzić inwentaryzację rozrachunków publicznoprawnych? Czy można ją przeprowadzić w drodze uzgodnienia sald?

Przepisy ustawy o rachunkowości stanowią, iż na ostatni dzień każdego roku obrotowego rozrachunki publicznoprawne należy objąć inwentaryzacją. Należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych, a więc takich, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) – np. z tytułu podatków, dotacji, ceł, składek wobec ZUS, opłat na PFRON – podlegają inwentaryzacji, stosownie do przepisów art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników (weryfikacja sald).

Urzędy skarbowe, celne, ZUS oraz inne instytucje nie potwierdzają stanu rozrachunków z poszczególnymi jednostkami. Jednostki prowadzące księgi rachunkowe powinny przeprowadzić inwentaryzację stanu rozrachunków publicznoprawnych we własnym zakresie – w drodze ich weryfikacji, a nie w drodze uzgodnienia sald.

Weryfikacja rozrachunków publicznoprawnych polega na sprawdzeniu realności każdego salda, przez jego porównanie ze stanem faktycznym oraz z odpowiednimi dokumentami, tj. przykładowo z deklaracjami podatkowymi (PIT, CIT, VAT itp.), celnymi, składanymi do ZUS (DRA).

Weryfikacji podlegają wszystkie tytuły rozrachunków publicznoprawnych, do których ewidencji służy konto 22 “Rozrachunki publicznoprawne”. Warto przy okazji przypomnieć, iż w ewidencji analitycznej prowadzonej do tego konta każdy tytuł rozrachunków publicznoprawnych powinien być ujęty odrębnie. Umożliwia to ustalenie przebiegu rozliczeń i zapewnia sprawne przeprowadzenie weryfikacji salda rozrachunków w trakcie roku obrotowego i na dzień bilansowy. Fakt przeprowadzenia weryfikacji sald powinien zostać potwierdzony odpowiednią adnotacją na właściwych kontach, a także protokołem, z którego wynikałoby, jakie salda poddano weryfikacji.

Przypominamy, że ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji (art. 27 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Leave a Reply

Close Menu